szczesliwa-sliczna-chlopiec-i-dziewczyna-klasc-na-trawie_97632-1402

Aktualności

Szanowni Rodzice 

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju              i konieczność zahamowania pandemii do dnia 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami

rozporządzenie- przedłużenie ograniczeń do 18 kwietnia

………………………………

Szanowni Rodzice 

Lista dzieci zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola NR 76 znajduje się w zakładce Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

………………………………………….

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY

kartka_wielkanocna_z_napisem_wesoych_wit

Pogody ducha, zdrowia i radości

oraz  wszelkiego dobra z okazji ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

życzy

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Pracownicy

Miejskiego Przedszkola Nr 76

………………………………………………………………….

W okresie czasowego o ograniczenia zajęć stacjonarnych  w przedszkolu

tj od 27.03.2021 do 09.04.2021 

Zapraszamy na codzienne propozycje gier i zabaw dla dzieci.

materiały w zakładce  – propozycje zabaw dla dzieci na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych gr SMERFY, gr MISIE)

……………………………………………………..

Szanowni Rodzice

Przekazuje Państwu treść rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzającego zmiany funkcjonowania jednostek oświaty od dnia  29 marca  2021 roku. 

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia m.in. dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej , na wniosek organizuje zajęcia opiekuńczo -wychowawcze:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy: 

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

e) wykonują działania ratownicze, 

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek 

ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

 Również o

od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. szkoła podstawowa jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

Wniosek rodzica – O ZORGANIZOWANIE OPIEKI

oświadczenie rodzica – COVID 19

rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-d2021000056101

WAŻNA INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI

W związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów ogłoszonym w dniu dzisiejszym na konferencji prasowej, a dotyczącym podjęcia dalszych działań profilaktycznych, w zakresie zagrożenia zakażenia koronawirusem informuję, że od dnia 27 marca do dnia 9 kwietnia 2021 roku zostają zamknięte przedszkola. 

W OKRESIE OD 27.03.2021 DO 9.04.2021 W PRZEDSZKOLU ZAWIESZONE SĄ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE.

W/W OKRESIE BĘDĄ ZORGANIZOWANE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE DLA WYCHOWANKÓW , KTÓRY RODZICE NIE MOGĄ ZAPEWNIĆ NA TE DNI OPIEKI  CZYLI  RODZICÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH I MUNDUROWYCH.

Będzie wymagane stosowne oświadczenie.

Jednocześnie informuję Państwa,że został przedłużony zasiłek opiekuńczy.

Dyrektor przedszkola

……………………………………………………………………………..

WAŻNE

Z OSTATNIEJ CHWILI

W grupie dzieci SMERFY ZGŁOSZONO PRZYPADEK ZAKAŻENIA DZIECKA.

DECYZJĄ SANEPIDU DZIECI OBJĘTE SA KWARANTANNĄ

OD 22.03.2021. DO 27.03.2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach, działając na podstawie art. 32a ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.), w związku z potwierdzonym przypadkiem Covid-19 u pracownika zatrudnionego/u dziecka uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola Nr 76 w Katowicach przy ul. Kołobrzeskiej 20a, informuję, że Państwa dziecko ma obowiązek poddania się obowiązkowej kwarantannie z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2.


Kwarantanna obowiązuje od 22.03.2021r. do 27.03.2021r. i wiąże się z zakazem opuszczania wskazanego przez Państwa miejsca kwarantanny chyba, że wymagana będzie hospitalizacja albo organ inspekcji sanitarnej postanowi inaczej.

Na podstawie dochodzenia epidemiologicznego ustalono, iż obowiązkową kwarantanną objęte są osoby uwzględnione na liście kontaktów przesłanej do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach przez Dyrekcję Miejskiego Przedszkola Nr 76 w Katowicach przy ul. Kołobrzeskiej 20a Z uwagi na fakt, że pracownik/dziecko z pozytywnym wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2 ostatni raz przebywało w placówce w dniu 17.03.2021r. zasadnym jest objęcie osób z bezpośredniego kontaktu 10-dniową kwarantanną, licząc od dnia następnego po ostatnim kontakcie z ww. dzieckiem/pracownikiem.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.
z 2021 r. poz. 512)
w przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2ust.4pkt1. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się. Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest złożenie przez ubezpieczonego oświadczenia o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny – (§7ust.6).

W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy natychmiast skontaktować się telefonicznie
z lekarzem POZ.

Obowiązek przekazania powyższych danych związany jest z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym – zgodnie z art. 32 i 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.)

…………………………………………………………….

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z GRUPY SMERFY

Zdalne nauczanie dla dzieci z grupy SMERFY

W okresie od 22.03.2021 do 29.03.2021 grupa SMERFY będzie miała zdalne nauczanie w związku z wystąpieniem zakażenia SARS- Cov2.

Zapraszamy na codzienne propozycje gier i zabaw dla dzieci.

(materiały w zakładce  – propozycje zabaw dla dzieci na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych gr SMERFY)

Dyrektor przedszkola.

…………………………………………..

Koronawirus

W zwiazku z dużym wzrostem zakażeń przypominamy Państwu aktualne zasady i ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

………………………………………………………………..

Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Ukazała sie zmiana Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice dotycząca terminów rekrutacji

Zmiany dotyczą:

1) Weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe – będzie trwała do 31.03.2021 roku do godz. 13:00

2) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – odbędzie się 01 kwietnia o godzinie 16.00

…………………………………………

Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

Szanowni Rodzice 

Zachęcam do przeczytania artykułu opracowanego przez przedszkolnego psychologa „Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym”

Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym 

Dyrektor przedszkola

……………………………………………………….

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Rodzice zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 stycznia 2021r w okresie od 01.marca do 04 marca 2021r Rodzice dzieci uczęszczających do Naszego Przedszkola , którzy chcą by ich dziecko w roku szkolnym 2021/2022 pozostało w tym samym przedszkolu wypisują pisemną deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Stosowny formularz należy odebrać u Pracowników przedszkola za potwierdzeniem odbioru.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w przedszkolu najpóźniej do 04 marca 2021r

UWAGA:

NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI WE WSKAZANYM TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z DALSZEJ EDUKACJI W NASZEJ PLACÓWCE

                                              DYREKTOR PRZEDSZKOLA

………………………………………………………………………………………………..

hdimg6b11a6c4e0b35b3168cea8d80db5fb

Rekrutacja do  przedszkola na rok szkolny 2021-2022

będzie trwała od 12 marca 2021 r. od godz. 11:00 do 24 marca 2021 r. do godz. 15:00

ZARZĄDZENIE NR 1436/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12158/1436-2021a.pdf

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

na rok szkolny 2021/2022, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

 

Lp

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu uzupełniającym

1 Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 01 marca 2021 r. do 04 marca 2021  
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 12 marca 2021 r. od godz. 11:00

do 24 marca 2021 r. do godz. 15:00

od 14 lipca 2021 r. od godz. 08:00

 do 16 lipca 2021 r. do godz. 15:00

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe od 22 marca 2021 r. od godz. 8:00

do 02 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00

od 16 lipca 2021 r. od godz. 8:00

do 21.lipca 2021 r. do godz. 10:00

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 05 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00 23 lipca 2021 r. o godz. 13:00
5 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 6 kwietnia 2021 r. od godz. 09:00

do 13 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00

od 26 lipca 2021 r. od godz. 08:00

do 28 lipca 2021 r. do godz. 15:00

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00

 

02 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00

 …………………………………..

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W AKCJI CHARYTATYWNEJ  –

„MAM SERCE”

POMAGAMY OLUSIOWI !

POMOC POLEGA NA ZBIÓRCE NAKRĘTEK , które można wrzucać do pojemnika znajdującego się w pierwszym holu przedszkola,

Dziękujemy.            serca

……………………………………..

DRODZY RODZICE 

Prosimy o przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godziny 8:30 

Późniejsze przyjście lub nieobecność dziecka proszę zgłaszać telefonicznie lub e-mailem.

Dyrektor przedszkola

…………………………………………

ZAPRASZAMY 

27.01.2021  BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU

bal_

……………………………………………………

21.01.2021 DZIEŃ BABCI

22.01.2021 DZIEŃ DZIADKA 

babcia-2

………………………………………………………………….

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DZNIA BABCI I DZIADKA

W dniu 21.01. 2021r będziemy obchodzili w Naszym Przedszkolu uroczystość z okazji DNIA BABCI i DZIADKA ( w tym roku bez udziału gości) ale dzieci przygotowały dla swoich DZIADKÓW program artystyczny.

Prosimy , by wszystkie dzieci tego dnia były ubrane w stroje galowe.

nauczycielki grup

………………………………………………..

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY

18.01.2021

ŚWIATOWY DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA

ZAPRASZAMY

Unknown

-Kubusiu jak się pisze MIŁOŚĆ?

-Prosiaczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOSĆ się czuje.

18.01.2021-serdecznie zapraszamy wszystkie Przedszkolaki, na szczególny dzień spędzony z ,,Kubusiem Puchatkiem”

i atrakcjami przygotowanymi z tej okazji. Proponujemy by dzieci przyszły ubrane na -żółto- czerwono, jeżeli dysponujecie Państwo strojem Kubusia Puchatka- mile widziane i takie przebranie.

Dziękujemy

…………………………………………………………………………..

PODZIĘKOWANIE 

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji charytatywnejRAZEM NA ŚWIĘTA”

Zebrane dary dla zwierząt zostały przekazane w dniu 22.12.2020r do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Katowicach.

……………………………………………………………

Życzenia świąeczne dla rodziców

Życzy Dyrektor i Personel  Miejskiego Przedszkola Nr 76

………………………………………………………………..

Szanowni Rodzice 

Relacja z wydarzeń, które odbywają się w Naszym Przedszkolu zamieszczane są w zakładce ” Z życia przedszkola”.

Zapraszamy do oglądania.

…………………………………………………………..

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

tj od 24.12.2020 do 31.12.2020.

24.12.2020 – przedszkole zamknięte

28.12.2020 – przedszkole czynne od 6:00-16:30

29.12.2020 – przedszkole czynne od 6:00-16:30

30.12.2020 – przedszkole czynne od 6:00-16:30

31.12.2020 Sylwester  przedszkole czynne od 7:00-15:00

………………………………………………………………………………

Szanowni rodzice

Do przedszkola wpłynęła informacja o owsikach u jednego z wychowanków.

Proszę o obserwację zdrowia dzieci.

Dyrektor przedszkola

……………………………………………………………………………….

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI CHARYTATYWNEJ

RAZEM NA ŚWIĘTA

Zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe oraz placówki polonijne do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Razem na Święta”. Celem inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna edycja akcji będzie miała nieco odmienny charakter.

Razem na Święta” to akcja MEN, w której zachęcamy uczniów do niesienia pomocy innym. Chcemy, aby działania realizowane często w ramach szkolnych klubów i kół wolontariatu zostały wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. Zależy nam jednocześnie na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.

Nasze Przedszkole zbiera dary dla zwierząt ze schroniska.

Czas trwania akcji do 16.12 -22.12.2020r

Dary prosimy składać do pojemnika

w holu przedszkola

Dziękujemy                     ZWIERZĘTA

……………………………………………………………………..

Drodzy Rodzice!!!

W dniu 18.12.2020,odbędą się JASEŁKA w przedszkolu ( tym razem bez udziału gości) i uroczysty WIGILIJNY OBIAD. Prosimy , by wszystkie dzieci tego dnia były ubrane w stroje galowe.

Dziękujemy

personel przedszkola

…………………………………………………………………………………………………………………….

WAŻNE  – OPIEKA WAKACYJNA 2020/2021

Zgodnie z wytycznymi, dyrektor placówki zobowiązany jest do zaplanowania pracy przedszkola okresie wakacyjnym.

Proszę o dokładne przeanalizowanie Państwa potrzeb w tym zakresie!
W związku z tym proszę rodziców o wypełnienie deklaracji,dotyczących pobytu Państwa dziecka/dzieci w przedszkolu, w następujących terminach:


1.07.-30.07.21

16.08 – 31.08.2021.

W okresie od 01.08.-15.08.2021 – przedszkole zamknięte – przerwa wakacyjna.


Deklaracje będą do odbioru jutro tj od 07.12.2020 u pań dyżurujących w holu lub do pobrania na stronie internetowej przedszkola. Można je składać w placówce,  bądź odesłać mailem.

                                            Dziękuję, Dyrektor Przedszkola.

wakacje – DEKLARACJA

………………………………………………………………………………..

Szanowni Rodzice 

W dniu 03.12.2020 (czwartek) na spotkanie z górnikiem prosimy o białe bluzki dla dziewczynek i białe koszule dla chłopców.

………………………………………………………………….

Drodzy Rodzice!!!

Zapraszamy na konsultacje telefoniczne dotyczące obserwacji i diagnozy wstępnej w grupie Smerfy

w dniach:

02.12.2020-środa,

03.12.2020-czwartek,

w godzinach od 14.30 do 16.00,

nauczyciel

Beata Lachowska- Kolebska

……………………………………………………………………………………………..

 

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy na indywidualne konsultacje z grupy „Misiów” dotyczące diagnozy wstępnej (dotyczy tylko tych rodziców, którzy nie mogli uczestniczyć w pierwszym terminie).

Odbędą się we wtorek 01.12.2020r. i czwartek 03.12.2020r. od godziny 15:30 do 16:30 po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny.

W przedszkolu będzie zamieszczona lista, do której rodzice mogą się wpisać na konsultacje.

Nauczycielka grupy Pani Justyna

 

………………………………………………………………

Szanowni Rodzice

U dyrektora przedszkola są do nabycia zdjęcia – kalendarze .

Cena kompletu to 41 zł.

Zapraszam do oglądania

………………………………………………………………………………

Drodzy Rodzice!

Zapraszam na konsultacje telefoniczne dotyczące obserwacji i diagnozy wstępnej w grupie „Smerfy”:

w dniach:

25.11.2020 – środa,

26.11.2020 – czwartek,

w godzinach od 14:30 do 16:30,

nauczycielka

Beata Lachowska-Kolebska

 

……………………………………………………………………………………………………..

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy na indywidualne konsultacje z grupy „Misiów” dotyczące obserwacji wstępnej.

Odbędą się we wtorek 24.11.2020r. i czwartek 26.11.2020r. od godziny 15:30 do 17:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny.

W przedszkolu będzie zamieszczona lista, do której rodzice mogą się wpisać na konsultacje.

Rodzicom, którym nie uda się ustalić terminu w wyżej wymienionych dniach, nauczyciele ustalą konsultacje w innych terminach.

nauczycielka grupy

Pani Justyna

…………………………………………………………………………………..

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowi Państwo

W związku z planowana zmianą organizacji pracy przedszkola i zaplanowaniem wyżywienia dzieci w okresie świątecznym tj od 24.12.2020 do 31.12.2020r proszę Państwa o zdeklarowanie obecności dziecka w przedszkolu.

Proszę o informacje zwrotną do 07.12.2020r. – wpisanie się na listę u pracowników przedszkola.

Dziękuję

w/z dyrektora Beata Błaszczyk

……………………………………………………………………

INFORMACJA  RADY RODZICÓW

Szanowni Rodzice, 
Na początku roku otrzymaliśmy od Państwa deklarację
wpłat środków na Radę Rodziców. 
Rozumiemy, że sytuacja nie jest łatwa a przyszłość niepewna jednak chcemy naszym dzieciom troszeczkę umilić ten trudny okres.   
W najbliższym czasie planujemy zorganizować m. in. wewnętrzne „Mikołajki” wraz z drobnymi paczkami dla wszystkich dzieci.  
Dlatego też, w miarę Państwa możliwości prosilibyśmy o dokonywanie wpłat do dnia 18 listopada 2020.
Z góry dziękujemy 
Rada Rodziców MP76″

………………………………………………………………………………………..

DRODZY RODZICE 

W dniu 05.11.2020 będziemy obchodzić

w Naszym Przedszkolu dzienpostacizbajek500

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajki

Prosimy aby w tym dniu każde dziecko przyszło do przedszkola w stroju ulubionej postaci.

Dziękujemy

………………………………………………..

OD 02.11.2020 (poniedziałek) 

 PRZEDSZKOLE wznawia zajęcia stacjonarne.

ZAPRASZAMY indeks

DYREKTOR PREZDSZKOLA

Dnia 27.10.2020 została przeprowadzona dezynfekcja placówki przez firmę zewnętrzną.

Dyrektor przedszkola

………………………………………………………………………………………….

Do placówki wpłynęło zgłoszenie o wszawicy.

Prosimy Rodziców o sprawdzenie czystości głów dzieci.

Dyrektor przedszkola

………………………………………………………..

Szanowni Państwo

Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali dokument potwierdzający  zawieszenie zajęć stacjonarnych w przedszkolu proszę o kontakt e -maila.

Dyrektor przedszkola

W sprawach dotyczących wychowanków w czasie czasowego zawszenia zajęć w przedszkolu proszę kontaktować się   – adres : mp76katowice@onet.pl

SZANOWNI PAŃSTWO

Przekazuję informację otrzymaną od pracownika inspekcji sanitarnej w Katowicach z dnia 22.10.2020r. w związku ze zgłoszeniem w dniu 20.10.2020r przez dyrektora przedszkola zakażeniem na terenie placówki.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Katowicach wydała pozytywną opinię dotyczącą czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w okresie od 20.10.2020 do 30.10.2020r w grupach MISIE I SMERFY i przejścia na prace zdalną.

Pracownicy, dzieci , rodzice objęci są nadzorem epidemiologicznym.

Proszę Państwa o obserwację stanu zdrowia, mierzenie temperatury, a w razie pojawienia się objawów chorobowych kontakt z lekarzem.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

……………………………………………………………………..

Z ostatniej chwili WAŻNE – przedłużenie okresu czasowego zawieszenia zajęć

Na podstawie § 18 ust. 2a-2c , ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach –§ 1 ust. 1i 2 ,

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 76 w Katowicach w porozumieniu z Urzędem Miasta Katowice czasowo na okres od 20.10.2020 do 30.10.2020 zawiesza zajęcia stacjonarne dla dzieci

Zajęcia dla dzieci w tym okresie będą prowadzone w trybie zdalnym za pośrednictwem dostępnych komunikatorów strona internetowa przedszkola (zakładki).

w/z dyrektora Beata Błaszczyk

Z ostatniej chwili WAŻNE

Na podstawie § 18 ust. 2a-2c , ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach –§ 1 ust. 1i 2 , § 2 ust. 1i 5  rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 –

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 76 w Katowicach w porozumieniu z Urzędem Miasta Katowiceczasowo na okres od 20.10.2020 do 23.10.2020 zawiesza zajęcia stacjonarne dla dzieci z uwagi na utrzymującą się sytuację epidemiologiczną w mieście Katowice związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19, co bezpośrednio poważnie zagraża zdrowiu wychowanków przedszkola i sytuację organizacyjną placówki (nieobecności nauczycieli).

Zajęcia dla dzieci w tym okresie będą prowadzone w trybie zdalnym za pośrednictwem dostępnych komunikatorów.

w/z dyrektora Beata Błaszczyk

Warsztaty artystyczne planowane na dzień 19.10.2020 zostały odwołane .

O następnym terminie zajęć zostaniecie Państwo wkrótce poinformowani.

dyrektor przedszkola

………………………………………………..

WAŻNA INFORMACJA

DLA RODZICÓW

Dyrektor przedszkola zwraca się z prośba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w związku epidemiĄ COVID -19.

ZALECENIA:

1. W pomieszczeniu wejściowym – pierwszy przedsionek może przebywać

tylko 1rodzic – dziecko odbiera pracownik przedszkola.

2. Prosimy o zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk.

3. Prosimy o nieprzyprowadzanie do przedszkola dzieci z objawami chorobowymi (katar, kaszel).

4. Zachowanie dystansu społecznego – 1,5 m

DZIĘKUJĘ

………………………………………………………………………………….

Drodzy Rodzice 

Chcą uatrakcyjnić dzieciom  pobyt w Naszym Przedszkolu informuje                                      o możliwości zorganizowania warsztatów artystycznych dla dzieci z podziałem na grupy wiekowe wg poniżej zamieszczonego harmonogramu.

Koszt zajęć dla dzieci starszych 8 zł

dla młodszych 5 zł

Proszę o wypełnienie zgody na zajęcia

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Data

Gr SMERFY

GR MISIE

19.10.2020

9:30 – 10:30

10:30 – 11:00

23.11.2020

9:30 – 10:30

10:30 – 11:00

14.12.2020

9:30 – 10:30

10:30 – 11:00

18.01.2021

9:30 – 10:30

10:30 – 11:00

22.02.2021

9:30 – 10:30

10:30 – 11:00

29.03.2021

9:30 – 10:30

10:30 – 11:00

19.04.2021

9:30 – 10:30

10:30 – 11:00

17.05.2021

9:30 – 10:30

10:30 – 11:00

14.06.2021

9:30 – 10:30

10:30 – 11:00

………………………………………………………………….

Szanowni Rodziceimages

U dyrektora przedszkola są do nabycia dla chętnych rodziców zdjęcia dzieci   z JESIENNEJ sesji fotograficznej

Koszt kompletu 35 zł.

Kalendarze będą w późniejszym terminie.

Zapraszam do oglądania.

…………………………………………………………………………

Książeczki do katechezy  do zakupienia w księgarni ŚW. Jacka

proszę zwrócić uwagę na wiek.

……………………………………………………………………………………..

SZANOWNI RODZICE

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej

0100F554-9F7F-4ECD-AD47-4615875D3A78c

Czas trwania akcji do 15.10.2020r

Znicze będzie można składać do pojemnika znajdującego się w małym holu  – wejściowym przedszkola.

Zapraszamy 

 odnośnik

 obrazek

Szanowni Rodzice

W roku szkolnym 2020/2021 praca dydaktyczno – wychowawcza będzie realizowana w oparciu:

 1. Podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r
 2. Program wychowania przedszkolnego autorstwa Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Wydawnictwa MAC Edukacja
 3. Karty pracy -4 – latki ODKRYWAM SIEBIE – ZŁOTA KOLEKCJA poziom A+
 4. Karty Pracy- 6 -5 -latki –ODKRYWAM SIEBIE – ZŁOTA KOLEKCJA poziom BB+
 5. Komplet książek dla grupy SMERFY- CENA 125 zł., można wpłacać u nauczycielek grupy, dla grupy Misie – 4 latki – 85 zł

        DZIĘKUJEMY

 

odnośnik

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

ROK SZKOLNYM 2020:2021

odnośnik

DROGI RODZICU

W roku szkolny 2020/2021

PAMIĘTAJMY O PRZESTRZEGANIU

ZALECEŃ GIS

OD DNIA 25 SIERPNIA 2020r

OBOWIĄZUJĄ NOWE WYTYCZNE

Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-IV aktualizacja, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, ze zm.)oraz z 2020r.poz.322,374,567 i 1337; i Zaleceń dla dyrektorów publicznych i niepublicznych placówek w strefie żółtej/czerwonej.

indeks

WITAMY W ROKU

SZKOLNYM 2020/2021

 

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Rodzice!

W związku z organizacją II TURY wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca br. i koniecznością późniejszej dezynfekcji pomieszczeń, w których znajdują się lokale wyborcze informujemy ,że Decyzją URZĘDU MIASTA KATOWICE wiceprezydenta (pismo z dnia 06.07.2020)

w poniedziałek 13.07.2020

placówka będzie zamknięta

Dyrektor przedszkola

 ………………………………………………………………………………………………………………………

pobrane (1)

Kochane Dzieci i Rodzice,

życzymy WAM c

udownych wakacji, wspaniałej pogody, wielu przygód i niezapomnianych wrażeń.

Uważajcie na siebie i do miłego zobaczenia we wrześniu!

……………………………………………………………..

images pobrane (1)

Dnia 26.06.2020r

nadszedł dzień pożegnania się najstarszych dzieci

     z grupy SMERFY z Przedszkolem.

Dziękujemy Rodzicom i absolwentom za wspólnie spędzone lata.

Życzymy Wam Kochane Dzieci                           

wszystkiego najlepszego, powodzenia w szkole , odwagi i samych sukcesów.

Rodzicom zaś zadowolenia z osiągnięć swoich pociech.

Rodzicom dziękujemy również za wieloletnią współpracę.

PERSONEL MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 76

images (1)

Słoneczko przez szyby na twarze blask kładzie
Minęły te lata w przedszkolnej gromadzie
Dziś nikt nie stwierdza – ja w domu być wolę
Dziś mówimy

ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE

Wreszcie nadszedł dzień wakacji,
łezka w oku mi się kręci,
muszę przyznać nie bez racji,
iść do szkoły nie mam chęci.
Tu w zerówce przez rok cały,
tyle zabaw było miłych,
takie rzeczy tu się działy,
takie dni przyjemne był

……………………………………………………………………….

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Rodzice!

W związku z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej        w dniu 28 czerwca br. i koniecznością późniejszej dezynfekcji pomieszczeń, w których znajdują się lokale wyborcze informujemy ,że Decyzją URZĘDU MIASTA KATOWICE wiceprezydenta (pismo z dnia 22.06.2020)

w poniedziałek 29.06.2020

placówka będzie zamknięta

Dyrektor przedszkola

……………………………………………………………………..

pobrane (1)

23 czerwca

DZIEŃ OJCA

Czerwona laurka,
czerwone kwiaty,
czerwone serce,
dla mojego taty!

ED7CD272-A303-4C9E-9EEC-C4B33FEDEF20

PRZESYŁAJĄ DZIECI Z GRUPY MISIE

9AD0682D-5509-41DD-980F-2E0A16201C2A

Dla taty

SMERFY

………………………………………………..

WAŻNA INFORMACJA

DLA RODZICÓW

Proszę o zdeklarowanie do dnia 05.06.2020 (piątek)

Czy dziecko będzie objęte opieka w przedszkolu

w dniu 12.06.2020 (piątek po święcie BOŻE CIAŁO).

Proszę o zgłoszenie

Dyrektor przedszkola

…………………………………………………………………………………….

DYŻUR WAKACYJNY 2020

Szanowni Rodzice

W roku szkolnym 2019/2020 dyżur wakacyjny planowany jest w miesiącu sierpniu .

Oraz

Decyzją Urzędu Miasta przedszkole będzie pełnić dyżur jeszcze w miesiącu lipcu od 01.07 d0 14.07.2020

Zainteresowanych Rodziców PROSZĘ O WYPEŁNIENIE:

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO , UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU,OŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA i DOSTARCZENIE DO PRZEDSZKOLA LUB PRZESŁANIE

DOKUMENTÓW na adres e -maila mp76katowice@onet.pl

najpóźniej do dnia 15.06.2020r

Dyrektor przedszkola

załączniki:

Formularz zgloszeniowy dziecka na dyzur wakacyjny 2020

upoważnienie do odbioru dziecka

oświadczenie bezpieczeństwa

……………………………………………………………………

§2

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU w okresie epidemii COVID  -19 (z procedury)

 1. Pierwszeństwo skorzystania z opieki w przedszkolu zgodnie z zaleceniami MEN mają:

a) dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia,

b) służb mundurowych,

c) pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,

d) pracownicy realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19

e) rodzice dzieci, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu ( praca

zdalna).

 1. Rodzic ubiegający się o przyjęcie do przedszkola w okresie epidemicznym przy ograniczonej liczbie dzieci w grupie zobowiązany jest złożyć oświadczenie  – załącznik OŚWIADCZENIE-RODZICA-ZWIĄZANE-ZE-ZGŁOSZENIEM-DZIECKA-DO-PRZEDSZKOLA-1

 2. Przedszkole w okresie zagrożenia epidemicznego do jego odwołania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:30. Dzieci przyprowadzane są od godziny 6:30 ,a odbierane są do godziny 16:00.

 3. Od 6:00 -6:30 i 16:00 do 16:30 przeprowadzana jest dezynfekcja pomieszczeń.

 4. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 5. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 6. W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

 7. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.

 8. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć i dezynfekować.
 9. Dziecko nie zabiera ze sobą do przedszkola i z przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek, jedzenia, picia, książek, kocyków itd.(nawet do szatni).
 10. Ze względu na zaistniałą sytuację przedszkole rezygnuje z profilaktyki mycia zębów w przedszkolu.

 11. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, , a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 12. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze) -załącznik nr 3 i załącznik 4

 13. Nauczyciele powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.
 14. Personel pomocniczy ogranicza do niezbędnego minimum kontakty z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 15. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 16. Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka – kontakt telefoniczny lub e -mail.
 17. Należy uzyskać zgodę rodziców/ prawnych opiekunów dziecka na pomiar temperatury ciała dziecka przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola jak i w przypadku niepokojących objawów chorobowych.

 18. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 19. Przedszkole zabezpiecza jedno pomieszczenie na izolatorium, w którym może przebywać dziecko z podejrzeniem choroby lub chore pod opieką personelu przedszkola do czasu przejęcia opieki nad dzieckiem przez rodziców lub zabrania dziecka przez służby medyczne.

 20. Izolatorium może być wykorzystane przez pracownika placówki, który otrzymał zalecenie izolacji od Dyrektora placówki w oczekiwaniu na przyjazd służb medycznych.

 21. Pomieszczenie izolatorium udostępnia się pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji.

 22. Pomieszczenia przedszkola udostępnia się dzieciom i pracownikom pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji powierzchni, sprzętu i pomocy dydaktycznych.

 23. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

 24. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkolnego, odbywa się przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup

 25. Oznacza się plac zabawa taśmą i odpowiednio zabezpiecza przed używaniem z powodu braku możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw.

 26. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola.

 27. Harmonogram mycia i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia określa Dyrektor placówki i wydaje w tej mierze odrębne indywidualne poleceniach służbowe.

 28. Niezależnie od harmonogramu mycia i dezynfekcji w placówce zostały udostępnione w każdym z pomieszczeń preparaty dezynfekujące do stosowania, których są zobowiązani wszyscy pracownicy przedszkola, dzieci, rodzice dzieci jak i osoby trzecie

 29. Poruszanie się po terenie placówki ograniczonej jest do wyznaczonych stref.

 30. Na terenie przedszkola w tym placu zabaw mogą przebywać tylko dzieci uczęszczające do przedszkola, pracownicy w określonych przez Dyrektora przedszkola godzinach.

 31. W strefie wejściowej/wyjściowej do i z budynku sprawowany jest dyżur wyznaczonych wg harmonogramu pracowników placówki.

 32. Przedszkole nie przyjmuje interesantów zewnętrznych w czasie funkcjonowania przedszkola. Istnieje możliwość uzyskania informacji pod numerami telefonów:32 252 3 4 48 lub e -maila: mp76katowice@onet.pl

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

1. Możliwość przyprowadzenia dziecka do przedszkola tylko w godzinach od 6:30 do 8:30.

Po godzinie 8:30 drzwi do przedszkola zostają zamknięte (bez żadnych odstępstw).

2. Osoby dorosłe przyprowadzające dziecko do przedszkola maja obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i i ich rodziców; muszą mieć nałożoną maseczkę i założone rękawice, od dzieci powyżej 4 roku życia wymaga się założonej maseczki.

3. Dzieci powyżej 4 roku życia posiadające stosowne zaświadczenie lekarskie, zwalniające ich z

obowiązku noszenia maseczek, przyprowadzane do przedszkola mogą być bez maseczek.

4. Dzieci do 4 lat przyprowadzane do przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych nie muszą

mieć założonych maseczek.

5. Przed przejęciem opieki nad dziećmi w strefie wejścia do budynku dokonywana jest codziennie

kontrola temperatury i ogólnego stanu zdrowia. Jeżeli rodzic/ prawny opiekun dziecka nie wyrazi

zgody na pomiar temperatury dziecka – dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola ze względów

bezpieczeństwa.

6. Po wstępnej kontroli stanu zdrowia dziecka opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do przedszkola przejmuje upoważniony pracownik przedszkola.

Opieka nad dzieckiem rozpoczyna się:

a) od przejęcia opieki nad dzieckiem od rodziców/upoważnionych opiekunów przy wejściu do

budynku,

b) wytarcie butów na specjalnej macie znajdującej się przy wejściu do budynku,

c) umycia rąk preparatem dezynfekującym pod nadzorem osoby z pracowników przedszkola,

d) udania się do szatni celem przebrania się,

e) ponownej dezynfekcji rąk przez dziecko i pracownika przedszkola,

f) doprowadzenia do sali grupy przedszkolnej.

7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych

sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci chore i z podwyższoną temperaturą nie będą odbierane od

rodzica/ opiekuna.

8. Surowo zabroniony jest osobisty kontakt z osobami trzecimi dzieci uczęszczających do

przedszkola.

9. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno

przyprowadzać dziecka do przedszkola.

11. Dzieci pozostające pod opieką przedszkola korzystają z: pomieszczeń, sprzętu, zabawek

i pomocy dydaktycznych.

12. Przynoszone do przedszkola zestawy ubrań zastępczych powinny być szczelnie opakowane.

13. Przedszkole winno być niezwłocznie informowana przez rodziców o niedyspozycjach

zdrowotnych dziecka.

14. Nie dopuszcza się podawania jakichkolwiek leków dzieciom uczęszczającym do przedszkola na

prośbę rodziców.

§ 4

ODBIÓR DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Odbieranie dzieci z przedszkola będzie możliwe w godzinach: 14:30:00-16:00. Przed godz. 14:30:00 drzwi do przedszkola będą zamknięte (bez żadnych odstępstw).

2. Osoby odbierające dziecko muszą mieć założoną maseczkę i rękawice.

3. W godzinach od 14:30 :00-16:00 osoba wyznaczona z pracowników będzie odpowiedzialna za

przekazanie dziecka w ręce osoby odbierającej w strefie wejścia do budynku.

4. Ubrania dzieci, w których dziecko uczęszcza do przedszkola powinny być codziennie przez

rodziców prane.

5. Należy codziennie zabrać z szatni wszystkie rzeczy dziecka, ponieważ będzie przeprowadzana

dezynfekcja pomieszczeń i szatni.

4

……………………………………………………………………….

01.06.2020r

                  Wznawiamy działalność przedszkola

 Zapraszamy dzieci, które zostały zapisane do przedszkola na ten okres.

Drodzy Rodzice  – proszę pamiętać o oświadczeniu

 

Dyrektor przedszkola

……………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Rodzice

Ze względu na duża ilość bieżących informacji przesyłane przez Państwa prace dzieci – będą umieszczane w :

GALERII PRAC DZIECI

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA TEJ PODSTRONY

…………………………………………………………………..

INFORMACJA DLA RODZICÓW

ES-III.4424.15.2020 zagrożenie koronawirusem pismo z dnia 21.05.2020r

Z uwagi na stan epidemiologiczny w mieście Katowice i odnotowywany stały wzrost liczby zakażonych, biorąc po uwagę, iż w opinii z dnia 20 maja 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nie rekomenduje uruchamiana od dnia 25 maja 2020 roku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I-III w szkołach podstawowych w Katowicach.

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zajęcia stacjonarne w Miejskim Przedszkolu NR 76 w Katowicach zostają zawieszonedo dnia 29 maja 2020 roku.

Dyrektor przedszkola

……………………………………………………………………………

WRACAMY DO PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLAKU PAMIĘTAJ

WRACAMY DO PRZEDSZKOLA

Zapraszam do obejrzenia filmiku.

………………………………………………………………………

DROGI RODZICU PAMIĘTAJ !

1. O dezynfekcji rąk – kącik przy wejściu

2. W strefie przyjścia i wyjścia na terenie przedszkola – przebywa tylko jeden Rodzic z dzieckiem.

3. O zachowaniu bezpiecznej , zalecanej odległości (1,5 -2 m).

4. Dziecko odbiera od Rodzica i wprowadza do sali wyznaczony pracownik przedszkola.

DZIĘKUJEMY

Dyrektor i Personel Przedszkola

Harmonogram PRACY MP76 W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID -19

OBOWIĄZUJE OD 25.95.2020r – do odwołania

6:00 -6:30 dezynfekcja pomieszczeń przedszkola
6:30 – 8:30 -przyjmowanie dzieci
8:30 -14:30 – przedszkole zamknięte
14:30 -16:00 – odbiór dzieci
16:00 -16:30 -dezynfekcja pomieszczeń

GODZINY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

MISIE

SMERFY

Przyprowadzanie Odbiór Przyprowadzanie Odbiór

6:30 -7:00

7:00 -7:30

7:30 -8:00

14:30 -15:00

8:00 -8:30

15:00 -15:30
15:30 -15:45 15:45 -16:00

GODZINY KORZYSTANIA Z OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

1 GRUPA NA OGRODZIE (zamiennie)

MISIE

SMERFY

10:00 -11:00

11:00 -11:45

13:15 – 13:45

12:45 – 13:15

……………………………………………………………………………………….

WAŻNA INFORMACJA

SZANOWNI RODZICE

Decyzją Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14.05.2020r Przedszkole

wznawia zajęcia stacjonarne od dnia 25.05.2020r.

Zajęcia na czas trwania epidemii będą miały charakter opiekuńczo – wychowawczy.

Rodziców, którzy zdeklarowali objęcie dziecka opieką w przedszkolu

proszę o:

1.Zapoznanie się z Procedurą organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola dla dzieci wraz z wytycznymi MEN i GIS w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z COVID-19”

2.Przestrzegania i stosowania zasad zawartych w procedurze w celu wspólnego bezpieczeńtwa Państwa dzieci i Pracowników Przedszkola.

3. Nowe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE-RODZICA-ZWIĄZANE-ZE-ZGŁOSZENIEM-DZIECKA-DO-PRZEDSZKOLA

Jednocześnie informuję,że jeżeli w danym dniu liczba dzieci w grupie przekroczy limity określone przez GIS KOLEJNE DZIECKO NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA

z wyrazami szacunku

Dyrektor przedszkola

……………………………………………………………….

BRAWO..O…O…O                        images

PREZENTUJEMY PRACE DZIECI

Z OSTATNICH DNI

…………………………………………………………………

Szanowni Rodzice

Proszę o zapoznanie się z procedurą

Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola wraz z wytycznymi MEN i GIS w sytuacji stanu epidemicznego związanego z COVID -19

…………………………………………………………………………………………..

Prace dzieci „MOJA OJCZYZNA „

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………….

Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

lista_przyjętych (1)

 

……………………………………………………………………………………………

Dziękujemy za prace.

Nauczycielki    indeks

 

…………………………………………………………

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Pismo ES-III.4424.15.2020.MK z dnia 30.04.2020 r Wiceprezydenta Miasta Katowice

Biorąc pod uwagę decyzję Prezesa Rady Ministrów o możliwości otwarcia przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną miasta Katowice, a zwłaszcza wzrost liczby zachorowań i osób objętych kwarantanną w ostatnich dniach proszę o informację czy Państwa syn/ córka począwszy od:

wariant I – 18.05.2020r.

wariant II – 24.05.2020r.

nie ma zapewnionej opieki i w związku z tym musi przebywać w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, poprzez postawienie znaku X w tabeli, jak poniżej

Imię, nazwisko dziecka

Dziecko musi być objęte opieką stacjonarną w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej od 18.05.2020r.

Dziecko musi być objęte opieką stacjonarną w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej od 24.05.2020r.

Proszę o odesłanie odpowiedzi na adres e -mail przedszkola ; mp76katowice@.onet.pl do dnia 05.05.2020r

Beata Błaszczyk

dyrektor

……………………………………………………………………………………….

WAŻNE – DYŻUR WAKACYJNY

Dyrektor Przedszkola informuję, że w uzgodnieniu z RADĄ RODZICÓW Dyżur Wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 planowany jest w miesiącu SIERPNIU 2020r.

Zainteresowanych Rodziców proszę o wypełnienie oświadczenia               i przesłanie dokumentu droga elektroniczną na adres przedszkola: mp76katowice@onet.pl lub zdjęcie do dnia 04.05.2020r

Oświadczenie rodziców – dyżur wakacyjny

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dziękujemy za prace       obrazek

……………………………………..

Rymowanki dla przedszkolaka

Kangur

Jakie pan ma stopy duże,
Panie kangurze!
Wiadomo, dlatego kangury
W skarpetkach robią dziury
.

Idzie stonoga

Idzie idzie stonoga , a tu -noga

Idzie, idzie malec , a tu – palec

Idzie, idzie koń, a tu – dłoń

Idzie, idzie krowa a tu – głowa

A na końcu leci kos a tu – nos

Płynęła sobie rzeczka
(palcem rysujemy na plecach krętą rzeczkę)
Świeciły dwa słoneczka
(rysujemy dwa kółka)
Idą konie
( palcami udajemy kroki konia)
Przeszły słonie
(palcami udajemy ciężkie słoniowe kroki)
Spadł deszczyk
(palcami naśladujemy spadające krople)
Przeszedł panią/pana dreszczyk?
(łaskoczemy dziecko w boczki)

             SUPER !  

………………………………………………………………………..

SZANOWNI RODZICE

W przedszkolu są do nabycia zdjęcia dzieci „MAŁY PODRÓŻNIK”

zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny  lub e -mail.

Przedszkole pełni dyżur codziennie do godziny 8:00 – 15:00

dyrektor przedszkola

 …………………………………………………………………………

Nasze prace

:…………………………………………………………………………………………..

ZAPRASZAM DO SUPER ZABAWY

Przygotujecie 4 prostokąty (duże); czerwony,zielny, niebieski i żółty.

I POBAWMY SIĘ !!! 

Dyrektor przedszkola

POCHWALCIE SIĘ JAK WAM POSZŁO – może jakieś zdjęcia lub filmiki.

…………………………………………………………………………..

Informacje dotyczące  wyników rekrutacji znajdują się w zakładce 

Rekrutacja na rok szkolny 20202/2021

………………………………………………………………………………………………….

Prace dzieci wykonane w domu z ostatniego tygodnia

słoneczko 3

image0 (1)

Kaja.C -grupa MISIE

………………………………………………………………..

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci

Bardzo serdecznie zachęcamy WAS do wykonania w domu wspólnych ćwiczeń przygotowanych przez Panią Justynkę

Zestaw ćwiczeń dla dzieci do wykonania w domu

……………………………………………………………………………………

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w procesie rekrutacji ma obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki gdzie zostało zakwalifikowane w terminie od 20 kwietnia 2020 r. od godziny 09.00 do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00.

Z uwagi na zagrożenie związane rozprzestrzenianiem się koronowirusa potwierdzenie woli odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem systemu NABO. W celu potwierdzenia woli, proszę o wybór opcji

„Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola”.

      Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do którego dziecko zostało zakwalifikowane, w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca. 

…………………………………………………………………………………………

Pani Kasia zaprasza dzieci i rodziców do udziału w konkursie plastycznym

KONKURS Moja eko torba

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pani BEATA z grupy Misie zachęca dzieci do skorzystania z gry

„Kogo słyszysz? Zwierzęta wiejskie

link do strony:

……………………………………………………………………………………………………………..

obrazek św

Samych radości, kolorowych jajeczek, białych owieczek,

uśmiechu bez liku i bakalii w serniku.

Kiełbaski tłuściutkiej i atmosfery milutkiej,

ŻYCZĄ

Dyrektor i Personel

Miejskiego Przedszkola Nr 76

DORIAN gr MISIE - "ZAJĄCZKI"

DORIAN gr MISIE – „ZAJĄCZKI”

Kaja.C - PISANKA
Kaja.C – PISANKA

Kaja .C i koszyczek peg

Szanowni Rodzice , Drogie dzieci

Zachęcamy do zrobienia wspólnego koszyczka wielkanocnego z wykorzystaniem proponowanych szablonów (załączniki).

ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY

i  POCHWALCIE SIĘ EFEKTAMI !!!

Koszyk-1

Koszyk -2

Koszyk-3

Koszyk-4

……………………………………………………………………………………..

PRZEDSZKOLAKI Z PRZEDSZKOLA NR 76

„NIE NUDZĄ SIĘ”

▷ Gratulacje: obrazki ruchome, animowane gify i animacje ‐ 100 ...

Prace od 30.03 –03.04.2020r

 

BRAWO IGOR

iIGOR -gr MISIE

IGOR -gr MISIE

BRAWO DORIAN

BRAWO HANIA  

BRAWO MAKSIU                

 

 

Prace z dnia 02.04 i 03.04.2020r.        DZIĘKUJEMY

 

Polecamy książeczkę   Koronawirus

Pracujemy w domu. BRAWO !  30.03.2020

 

OTO JAK NASZE PRZEDSZKOLAKI PRACUJĄ W DOMU

Unknown DZIĘKUJEMY

Propozycje zadań do wykorzystania  z dziećmi w domu

www.domowyprzedszkolak.pl

www.mamawdomu.pl

www.lulek.tv

zabawy-dla-dzieci-w-domu

 

Szanowni Rodzice i dzieci

Prosimy o zaprezentowanie swoich prac wykonanych w tym tygodniu (przesłać zdjęcie lub skan pracy na adres e -mail : mp76katowice@onet.pl

……………………………………………………………………………………………….słoneczko 2

ZAPROSZENIE DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

OBRAZEK Z FIGUR GEOMETRYCZNYCH”

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt;

 • aktywizowanie myślenia oraz rozwijanie pomysłowości;
 • budzenie zainteresowań kompozycjami z prostych figur geometrycznych;
 • promowanie twórczości plastycznej dzieci.

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat;
 • format pracy oraz technika wykonania jest dowolna, praca płaska;
 • z jednej placówki przedszkolnej mogą wpłynąć maksymalnie 4 prace;
 • do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (wzór w załączniku);
 • prace należy nadesłać lub dostarczyć w terminie do 30 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Samorządowe Przedszkole w Bielsku

ul. Płocka 19

09-230 Bielsk

 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 kwietnia 2020 r.;
 • lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie Samorządowego Przedszkola w Bielsku: www.przedszkolebielsk.edupage.org oraz „Bliżej Przedszkola”;
 • autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a ich opiekunowie podziękowania;
 • nagrody, dyplomy i podziękowania będą przesłane pocztą;
 • prace zostają własnością organizatora;
 • od decyzji organizatorów nie przysługuje odwołanie.

Kryteria oceny:

 • pomysłowość i oryginalność;
 • staranność i estetyka pracy;
 • wkład pracy.

metryczka do pracy

zgody rodziców

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przyNABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, na rok szkolny 2020/2021, został uruchomiony w poniedziałek 23 marca i odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: http://katowice.podstawowe.vnabor.pl/

Na zgłoszenie/rekrutację dziecka, i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru podpisanego zgłoszenia/wniosku rodzic ma czas do 3 kwietnia b.r. do godz. 15:00.

Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości zamieszczamy szczegóły dotyczące naboru:

Od 23 marca 2020 r. od godz. 9:00 do 3 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00

Zgłoszenie kandydata/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia/wniosku (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do placówki pierwszego wyboru;

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

Od 23 marca 2020 roku od godz. 9:00 do 6 kwietnia 2020 roku godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

23 kwietnia 2020 roku o godz. 9:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

od 23 kwietnia 2020 roku od godz. 9:00  do 5 maja 2020 roku do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia;

➡ 7 maja 2020 roku o godz. 15:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 W związku z rekrutacją do szkół podstawowych, istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową.

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

 ……………………………………………………………………………………………………….

TERMIN REKRUTACJI PRZEDŁUŻONY DO 03.04.2020 DO GODZ 15:00

…………………………………………………………………………………………………

Pobawmysię inaczej

SZANOWNI RODZICE

Na czas przerwy w zajęciach przedszkolnych proponujemy Państwu zabawy i ćwiczenia do wykonania z dziećmi w domu ( w zakładkach).

Życzymy udanej zabawy

Dyrektor przedszkola i nauczyciele

………………………………………………………………………………………………………………….

Informacja dla Rodziców biorących udział w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Wnioski wraz ze stosownymi podpisanymi załącznikami prosimy dostarczać poprzez POCZTĘ POLSKĄ.

Dyrektor Przedszkola

SZANOWNI RODZICE

W związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów ,

dotyczącym podjęcia dalszych działań, w zakresie zakażenia  koronawirusem, 

informujemy   o zawieszeniu zajęć dydaktyczno -wychowawczych  w Naszym Przedszkolu

od dnia 16 marca 2020 roku na okres 2 tygodni, co nie będzie miało wpływu na organizację roku szkolnego oraz zorganizowaniu  – sprostowanie zajęcia zawieszone  są licząc od:

dnia 12 marca do 25 marca 2020

W dniach 12 i13 marca br w przedszkolu odbywać się jedynie zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci , którym rodzice nie mogą zapewnić w te dni opieki.

Dyrektor przedszkola

WAŻNE

Powołując się na Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronowirusa w Polsce w trosce o wspólne bezpieczeństwo odwołuję  zaplanowane wycieczki  w miesiącu marcu 2020r (do Nadleśnictwa i Teatru Śląskiego).

Dyrektor MP 76 w Katowicach

————————————————————————————–

DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 : 16.03.2020 r. o godz. 9:00

ZAKOŃCZENIE: 27.03.2020 r. godz. 15:00.


W CELU ZGŁOSZENIA DZIECKA DO WYBRANEGO PRZEDSZKOLA

NALEŻY ZALOGOWAĆ SIĘ NA STRONIE:

https://katowice.nabory.pl

I WYPEŁNIĆ UDOSTĘPNIONY TAM WNIOSEK.

 

___________________________________________________________

  UWAGA RODZICE

Informacja dla Rodziców w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku                      z potwierdzeniem przypadku koronawirusa w Polsce.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych,                    które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

1. Często myć Ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,
w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

5. Rodzicowi dziecka do 8 roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka lub przedszkola należy mu się zasiłek opiekuńczy (art.32 ust. 1 lit a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U.2017, poz. 1368);

Działania podjęte w Naszym Przedszkolu.

1. Zapoznanie pracowników z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego

2. Przypomnienie Procedury postępowania w przypadku chorób zakaźnych, zatruć i przeziębień na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 76 w Katowicach.

3. Nauczyciele przedszkola zostali zobowiązani do przeprowadzenia pogadanek z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny (np.częste mycie rąk, ochrona podczas kaszlu i kichania. Zalecenia te przypominane są podczas każdego dnia zajęć.

4. W toaletach obu grup umieszczono dodatkowe INSTRUKCJA MYCIA RĄK oraz etykietki HIGIENA OSOBISTA DZIECKA

5. Na stronie internetowej przedszkola zamieszczono informacje o profilaktyce koronowirusa – opracowane na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego , Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Zwracamy się do Państwa z prośbą aby nie wysyłać do przedszkola dzieci przeziębionych (chorych) lub mających objawy grypopodobne.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola NR 76 w Katowicach

       ____________________________________________________________

Wycieczki w miesiącu marcu

Grupa MISIE

 DNIA 25.03.2020r w godzinach od 9:30 do11:30 planujemy wyjazd z dziećmi na  wycieczkę do NADLEŚNICTWA w Katowicach ul. Kijowska36.  Dzieci uczestniczyć będą w zajęciach edukacyjnych z przewodnikiem LEŚNICZYM .

Koszt wyjazdy 12,50 od osoby – przejazd BUS – płatne u nauczycieli grupy

Grupa SMERFY

     DNIA 27.03.2020r w godzinach od 8:45 do 11:30 planujemy wyjazd z dziećmi na wycieczkędo TEATRU ŚLĄSKIEGO im Stanisława Wyspiańskiego.  Dzieci uczestniczyć będą w zajęciach edukacyjnych z przewodnikiem – zwiedzanie teatru, zabawy w garderobie.

                                       Wstęp10,00zł/os

Koszt wyjazdy 13,00 zł /os – przejazd BUS

Razem – 23,00zł

płatne u nauczycieli grupy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

————————————————————————————