Opłaty

Intendent przedszkola informuje:

  •   w sprawie odpłatności za przedszkole proszę o sms  na numer : 78 44 35 519

………………………………………………………………………………………………………………………………….

MP 76 – 43421/5/20 Katowice,20.03.2020

Zarządzenie Nr 5 /2020r.

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 76 w Katowicach

z dnia 20.03.2020r.

zmieniające zarządzenie nr 3/19 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 76 w Katowicach z dnia 20.03.2019 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Miejskim Przedszkolu nr 76 w Katowicach

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 106 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148, ze zm) w powiązaniu z art.52 ust 12 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.17) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Miejskiego Przedszkola nr 89 w Katowicach w tym wspierania prawidłowego rozwoju dzieci

zarządza się, co następuje:

§1.

W zarządzeniu nr 5/2020 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 76 z dnia 20.03.2020r w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Miejskim Przedszkolu nr 76 w Katowicach, wprowadza się następujące zmiany:

1) §4 otrzymuje brzmienie:

„Wysokość opłaty za jeden dzień pełnego wyżywienia dziecka w przedszkolu wynosi 5,50 zł

co stanowi odpowiednio:

– śniadanie – 1,38 zł.

– obiad – 2,75 zł.

– podwieczorek – 1,37 zł.”

2) § 5otrzymuje brzmienie:

„Opłata za korzystanie z posiłków przez pracowników Przedszkola oraz przez dzieci, którym przyznano świadczenia socjalne w formie posiłków, za które ww. opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, obejmuje pełen koszt posiłków w stołówce, w tym:

– koszt surowca przeznaczonego na posiłki przygotowane przez stołówkę,

– proporcjonalne do ilości posiłków przewidzianych do wydania w danym miesiącu (dniu) koszty osobowe obejmujące wynagrodzenia pracowników stołówki i składki naliczane od tych wynagrodzeń oraz koszty rzeczowe prowadzenia stołówki, i wynosi 18,49 zł

1.śniadanie- 4,62 zł (25%),

2.obiad – 9,24 zł (50%)

3.podwieczorek – 4,63 zł (25%)”.

W związku ze zmianą przepisów prawnych dotyczących rozliczania podatku VAT i scentralizowania rozliczeń – Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r. poz. 280) do kosztów posiłku pracowników administracji i obsługi doliczana jest 8% stawka podatku VAT.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 3/2019 z dnia 20.03.2019r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.

podpis dyrektora

Beata Błaszczyk