Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 w wyniku rekrutacji elektronicznej

lista_przyjętych (1)

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/21

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIE JWarszawa, dnia 25 marca 2020r.Poz. 530ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)z dnia 25marca 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Na podstawie art.30c ustawy zdnia 14grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z2019r. poz.1148, z późn. zm.2 zarządza się co następuje:

§11b.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.158 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. Prawo oświatowe,wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa wart.158ust.1 i3tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek

lista_zakwalifikowanych

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O POTWIERDZENIU WOLI

………………………………………………………………………………………………